Skip to content

Regulamin Konkursu

organizowanego przez Huuuge Games sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie  („Regulamin”)

 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu organizowanego przez Organizatora o nazwie Huuuge Five II („Konkurs”).

 2. Organizatorem Konkursu jest HUUUGE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Storrady - Świętosławy 1A/501, 71-602 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000248220, REGON: 320132107, NIP: 8512949585 („Organizator”).

 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

 4. Konkurs jest organizowany w ramach promocji działalności Organizatora i jego celów statutowych.

 5. Konkurs organizowany jest na terenie Polski, dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy wypełnili formularz aplikacyjny o pracę dostępny na stronie internetowej Organizatora („Formularz aplikacyjny”) oraz wyrazili zgodę na udział w Konkursie („Uczestnik”).

 6. Nagrodą w Konkursie są głośniki bezprzewodowe marki JBL Flip 5 dla trzech (3) Uczestników wyłonionych w drodze Konkursu.

Zasady ogólne Konkursu

 1. Konkurs ma na celu nagrodzenie trójki (3) Uczestników, którzy w okresie od dnia 28.03.2022 r. do 03.04.2022 r. udzielą odpowiedzi na pytanie przesłane przez Organizatora i prześlą je na wskazany w Regulaminie adres mailowy.

 2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz przesłanie do Organizatora Formularza aplikacyjnego, dostępnego na stronie internetowej https://huuuge.recruitee.com/contest oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie najpóźniej do dnia 03.04.2022 r. godzina 23:59.

 3. Uczestnikami Konkursu nie są pracownicy, współpracownicy Organizatora ani członkowie rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora.

 4. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie osoby prowadzące działania naruszające interesy Organizatora lub jego wizerunek, a także osoby, których zgłoszenia zostaną uznane przez Organizatora jako zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, niestosowne lub wulgarne w stosunku do Organizatora.

Przebieg Konkursu

 1. Za organizację i przeprowadzenie Konkursu odpowiada Organizator. Organizator przed rozpoczęciem Konkursu wyznacza spośród swoich pracowników lub współpracowników co najmniej jedną osobę, która dba i nadzoruje prawidłowy przebieg Konkursu („Komisja konkursowa”), w szczególności nadzoruje wpływ zgłoszeń, wyłania Uczestników uprawnionych do otrzymania Nagrody, doręcza Nagrodę, a także wspiera Organizatora przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. 

 2. Spośród Uczestników na warunkach określonych poniżej zostanie wybranych trzech Uczestników, uprawnionych do otrzymania Nagrody („Zwycięzca”). Każdy Zwycięzca otrzymuje jedną (1) Nagrodę.

 3. Każdy Uczestnik w dniu 28.03.2022 r. otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail wraz z pytaniami konkursowymi („Pytania konkursowe”). Wiadomość e-mail z Pytaniami konkursowymi wysłana jest do Uczestnika na adres e-mail podany w Formularzu aplikacyjnym.

 4. Uczestnik udziela odpowiedzi na Pytania konkursowe mailowo, wysyłając odpowiedź zwrotną na adres e-mail, w którym, zawarte było Pytanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”), 

 5. Organizator przyjmuje Zgłoszenia konkursowe do dnia 03.04.2022 r. do godziny 23:59.

 6. Wybór Zwycięzców uprawnionych do otrzymania Nagrody nastąpi po upływie terminu, wskazanego w pkt 3.5 powyżej. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie kolejności wpływu do Organizatora Zgłoszeń konkursowych zawierających prawidłową odpowiedź na zadane Pytanie konkursowe. 

 7. Do oceny prawidłowości przesłanych odpowiedzi, jak również ustalenia kolejności wpływu Zgłoszeń konkursowych, uprawniony jest wyłącznie Organizator. Nad prawidłowością wyboru Zwycięzcy uprawnionego do otrzymania Nagrody za pomocą Oprogramowania czuwa Komisja konkursowa. 

 8. Zgłoszenia konkursowe wysłane na inny adres e-mail, niż wskazany w pkt 3.4 powyżej nie będą rozpatrywane.

 9. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości zwrotnej o otrzymaniu Zgłoszenia konkursowego. Każdy Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w Konkursie i przyznaniu Nagrody.

Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie są trzy głośniki bezprzewodowe marki JBLFlip 5   („Nagroda”) oraz równowartości 10% zryczałtowanego podatku od wygranej. 

 2. Organizator zastrzega, że w Konkursie możliwe jest uzyskanie tylko jednej (1) Nagrody przez każdego Zwycięzcę. 

 3. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

 4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 5. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poinformowania Zwycięzców o przyznaniu Nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest powiadomić Organizatora w formie e-mail, na adres wskazany w pkt 3.4 Regulaminu o:

 • przyjęciu Nagrody, przesyłając do Organizatora swoje dane tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz numer telefonu komórkowego w celu wysyłki Nagrody,

 • fakcie prowadzenia/nieprowadzenia przez Zwycięzcę jednoosobowej działalności gospodarczej w formie oświadczenia podpisanego własnoręcznie przez Zwycięzcę i przesłanego w formie skanu do Organizatora,

 • (w przypadku braku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej) dane niezbędne do rozliczenia przez Organizatora należnego podatku dochodowego zgodne z drukiem PIT-8AR,

 • (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej) firmę, NIP oraz wysokość stawki podatku dochodowego obowiązującego Zwycięzcę, jak również numer rachunku bankowego Zwycięzcy. 

6. Organizator wysyła Nagrodę na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę za pośrednictwem wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej. Koszty wysyłki ponosi Organizator.

7. Nagroda przepada w przypadku:

 • rezygnacji z Nagrody przez Zwycięzcę, 

 • nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę lub odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru,

 • braku przekazania Organizatorowi kompletnych danych lub oświadczeń, o których mowa w pkt 4.5 powyżej we wskazanym terminie,

 • braku wpływu kwoty, o której mowa w pkt 4.8 poniżej, na rachunek bankowy Organizatora we wskazanym terminie.

W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który jest w szczególności uprawniony do wyboru innego Uczestnika uprawnionego do otrzymania Nagrody zgodnie z postanowieniami pkt 3.6 Regulaminu.

8. Organizator informuje, że będąca elementem Nagrody kwota pieniężna w wysokości 11,11 % wartości Nagrody stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej w Konkursie. Kwota ta nie zostanie wydana Zwycięzcy, ale Organizator, jako płatnik podatku od wygranej, potrąci ją przed wydaniem Nagrody, i jako płatnik podatku dochodowego od wartości wygranej w Konkursie, odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). 

9. W przypadku prowadzenia przez Zwycięzcę jednoosobowej działalności gospodarczej, Organizator przekaże Zwycięzcy kwotę pieniężną stanowiącą równowartość podatku dochodowego należnego od Zwycięzcy, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 4.5.4 powyżej.

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail careers@huuugegames.com.

 3. Reklamacja powinna określać co najmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres e-mail) oraz wskazanie przyczyn reklamacji i ich dokładny opis. 

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia Organizatorowi. Organizator przekazuje decyzję w sprawie reklamacji na dane kontaktowe podane przez osobę zgłaszającą reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Organizator („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Storrady - Świętosławy 1A/501, 71-602 Szczecin oraz na adres e-mail dpo@huuugegames.com, a także za pośrednictwem inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem e-mail dpo@huuugegames.com.

 2. Dane osobowe Uczestników w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu czy numeru rachunku bankowego będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyboru Uczestnika uprawnionego do Nagrody, wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako uzasadniony interes Administratora.

 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe Zwycięzców również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych, tj. dane wskazane w pkt 4.5.2-4.5.4 Regulaminu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem jako uzasadniony interes administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, chyba że Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę. 

 5. Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w tym zakresie z Organizatorem, m.in. dostawcom usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne i IT, doradcze lub organizacyjne.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji obowiązków Organizatora w związku z Konkursem zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe będą mogły być także przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych nie jest jednak możliwe uczestnictwo w Konkursie lub wydanie Nagrody.

 8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 9. W zakresie przewidzianym prawem Uczestnikom Konkursu przysługuje także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny według siedziby Organizatora.

 2. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora, tj. https://huuuge.recruitee.com/contest

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny zgodnie z pkt 7.3 powyżej.